การเกษตร

การเกษตร หมายถึง การผลิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ ป่าไม้ หรือการประมง เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ซึ่งมนุษย์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก การเกษตรผสมผสาน ในการดำเนินการทางการเกษตร หรือกล่าวรวมๆ การเกษตรหมายถึง ก็คือการเกษตรนั้น หมายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย 4 ของมนุษย์นั่นเอง ในปัจจุบันนี้การทำการเกษตร นั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญ เพราะมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิต โดยการเกษตรนั้น หมายรวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัว การทำเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์ หรือการปลูกข้าว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่คือเรื่องของการเกษตรทั้งสิ้น


การเกษตรมีอะไรบ้าง?

การเกษตรจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทมีดังนี้

 1. กสิกรรม หมายถึงการเพราะปลูก ไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ ทำสวน ทำนา เป็นต้น
 2. ปศุสัตว์ หมายถึงการประกอบอาชีพ โดยเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู หรือ เลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีก เป็นต้น
 3. การประมง หมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
 4. ด้านป่าไม้ หมายถึงการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับป่า เช่น การเพาะปลูกป่าไม้ เศรษฐกิจ หรือการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้น

ประโยชน์ของการเกษตร

 • การเกษตรสมัยใหม่ เป็นแหล่งที่มาของปัจจัย 4 ก็คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของประชากรโลกทั้งสิ้น
 • เกษตรยุคใหม่ มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก อย่างเช่นประเทศในแถบเอเชียหลายๆ ประเทศ ก็จะมีรายได้มาจากการส่งสินค้าทางการเกษตร หรือการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ส่งออกสินค้าทางการเกษตรมากที่สุด โดยพืชที่เราส่งออกก็คือข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด และรองลงมา ก็จะเป็นพวกพืชสวน เช่น ผลไม้ต่างๆ อย่าง ทุเรียน มะม่วง มังคุด และนอกจากนี้แล้ว ยังมีผลผลิตที่ได้จากสัตว์ เช่น ไข่ เนื้อไก่แช่แข็ง เนื้อสุกร นม เป็นต้น
 • การเกษตรสามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร หรือให้กับประชากรของแต่ละประเทศได้มีอาชีพ และมีรายได้เสริม
 • การเกษตรสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ เพราะพื้นที่ทางการเกษตรบางแห่ง เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของเกษตรกร
 • รักษาสมดุลทางธรรมชาติ
 • ช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร

ในประเทศไทยการทำเกษตรอินทรีย์ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่การทำการเกษตรนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติค่อนข้างสูง เช่น ลม ฟ้า อากาศ ที่จะช่วยให้พืชพรรณเจริญเติบโตงอกงาม และนอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ และความเข้าใจ ในธรรมชาติของสัตว์ และพืช เครื่องมือการเกษตรเพื่อให้สามารถดูแลผลผลิตให้สามารถเจริญเติบโตงอกงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เพียงแต่ครอบคลุมในเรื่องการเพาะปลูกพืช หรือ เลี้ยงสัตว์เท่านั้น การประมง และป่าไม้ก็นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ของการเกษตรด้วยเช่นกัน


ความหมายและความสำคัญของการเกษตร

การเกษตร คือ กระบวนการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง ซึ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรียกอีกอย่างว่าเกษตรกร โดยภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจพอเพียง และ สังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งพบว่าประเทศไทยนั้น มีจำนวนประชากรในภาคการเกษตรมากถึง 25,000,000 คน หรือ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด ทำสวนนับว่าเป็นแหล่งที่รองรับแรงงานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ภาคเกษตรนั้นยังสามารถสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างปลูกพืช อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง และ ปาล์มน้ำมัน สินค้าทางการเกษตรนั้น จะมีมูลค่าในการส่งออกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 80 ของ GDP ภาคการเกษตรเลยทีเดียว จากที่กล่าวมาข้างต้น การเกษตรนั้นนับว่าเป็นแหล่งรองรับแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยทำไร่ และเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนของประชากรเป็นจำนวนมากนั่นเอง


เคล็ดลับในการเลือก การเกษตร ที่เหมาะสม

การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมควรเริ่มต้นตรงไหนก่อน ในการเริ่มทำการเกษตรนั้นจะต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า เรามีที่ดินหรือไม่ และมีที่ดินแบบไหน เป็นที่ดินใหญ่หรือเล็ก ใกล้แหล่งชุมชนหรือไม่ มีแหล่งน้ำดีไหม ดินมีแร่ธาตุใดที่เหมาะกับการเพาะปลูกหรือไม่ พืชที่ให้ผลผลิตดีนั้นมีอะไรบ้าง และตลาดนั้นมีความต้องการอย่างไร และสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือเคล็ดลับในการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเคล็ดลับที่จะช่วยให้การทำเกษตรนั้นสำเร็จได้ไม่ยากก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ประการ ดังนี้

 • อุดมการ 40% อุดมการ คือการทำเกษตรด้วยความมุ่งมั่น ไม่ใช่เฉพาะแค่อยากทำหรือ อยากรวยเท่านั้น
 • วิชาการ 30% วิชาการคือการใช้หลักความรู้ที่ถูกต้อง โดยมีหลักการ จึงจะสามารถช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง สามารถนำมาต่อยอด และพัฒนาได้อีกด้วย
 • ประสบการณ์ 30% การทำเกษตรนั้น จะต้องอาศัยประสบการณ์ ที่เกิดจากการลงมือทำจริง เพราะต้องใช้ทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อให้เกิดความประสบความสำเร็จ ในการทำการเกษตร

วัตถุประสงค์ของการทําการเกษตร

วัตถุประสงค์ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น จะมีความแตกต่างกันระหว่างระดับเกษตรกร และระดับชาติ โดยระดับเกษตรอินทรีย์นั้น มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อยังชีพ เพิ่มรายได้ และเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดี แต่วัตถุประสงค์ของการทำการเกษตรระดับชาตินั้น จะมีเพื่ออาหารเพาะเลี้ยงประชากร และเพื่อส่งออกนำรายได้เข้าประเทศนั่นเอง จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการทำเกษตรกรทั้ง 2 แบบนั้น จะจุดมุ่งหมายที่สำคัญเหมือนกันเลยนั่นก็คือ การให้ประชากรมีกิน มีอยู่ มีใช้ และมีรายได้จากการทำการเกษตรนั่นเอง ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม: ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสำหรับสุขภาพ