การเกษตรไทย

การเกษตรไทย คืออะไร

การเกษตรไทย คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ที่ดิน น้ำ แรงงาน ทุน เทคโนโลยีการเกษตร ความรู้ และการจัดการ เพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืช สัตว์ และประมง เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งในด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ การเกษตรไทยมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเป็นภาคการผลิตที่มีสัดส่วนสูงที่สุดใน GDP ของประเทศ และเป็นภาคที่จ้างแรงงานจำนวนมาก เกษตรกรรมไทยยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร เช่น สภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย สภาพอากาศที่เอื้อต่อการปลูกพืชเขตร้อน แหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และแรงงานที่มีทักษะในการทำการเกษตร การเกษตร

การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด เช่น ข้าวเจ้า ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ และไม้สัก ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในการทำการเกษตร เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการเกษตรสิ่งแวดล้อม การแข่งขันจากต่างประเทศ 

 • การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
 • การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการเกษตร
 • การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
 • การส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

การเกษตรไทย มีกี่ประเภท

การเกษตรไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

 • พืชไร่ หมายถึง การผลิตพืชเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น อาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และยารักษาโรค พืชไร่ที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ และไม้สัก
 • ปศุสัตว์ หมายถึง การผลิตสัตว์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ และขน สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ สุกร โคเนื้อ ไก่เนื้อ และไก่ไข่
 • ประมง หมายถึง การผลิตสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ และน้ำมัน สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ กุ้ง ปลากะพง ปลาทู และปลาหมึก

การเกษตรไทยมีประโยชน์อย่างไร

การเกษตรไทยมีประโยชน์มากมายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนโยบายการเกษตร ดังนี้

 • ความมั่นคงทางอาหาร การเกษตรเป็นรากฐานของความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก การเกษตรช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศ โดยสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน และยังสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
 • การจ้างงาน การเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีสัดส่วนสูงที่สุดใน GDP ของประเทศ และเป็นภาคที่จ้างแรงงานจำนวนมาก การเกษตรช่วยสร้างงานให้กับแรงงานในประเทศ โดยสามารถจ้างงานแรงงานทั้งภาคเกษตรกรรมยั่งยืนโดยตรง และภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร การผลิตปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เป็นต้น

การเกษตรไทย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมั้ย

 • มลพิษทางดิน การใช้สารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าหญ้า สามารถก่อให้เกิดมลพิษทางดินได้ โดยสารเคมีเหล่านี้สามารถปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม
 • มลพิษทางน้ำ การใช้สารเคมีทางการเกษตรสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำได้ โดยสารเคมีเหล่านี้สามารถไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง และทะเล ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศทางน้ำ
 • การตัดไม้ทำลายป่า การทำการเกษตรแบบถาวร เช่น การทำไร่เลื่อนลอย และการขยายพื้นที่เพาะปลูก สามารถก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าได้ โดยการตัดไม้ทำลายป่าสามารถทำให้ดินเสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการทำการเกษตรแบบใช้พลังงานสูง เช่น การทำนาด้วยระบบชลประทาน และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรไทย

 • การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเหมาะสม โดยเลือกใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลง แนวทางการพัฒนาการเกษตร
 • การส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ และการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ทดแทน การรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ และการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างเหมาะสม
 • การพัฒนาการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้การเกษตรไทยยังคงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

Referring link to external resource:

ประวัติการเกษตรไทย

การเกษตรไทยและเศรษฐกิจ

การเกษตรไทยในโลกดิจิทัล