การเกษตร คือ

การเกษตร คือ อะไร

การเกษตร คือ การปลุกพืช การเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หรือซึ่งก็คือการเกษตรนั้น มีความสำคัญอย่างมาก และยังมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ของมนุษย์นั่นเอง เกษตรกรรม คือ มีความสำคัญมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังรายได้ให้กับประเทศชาติอีกด้วย การเกษตรหมายถึงนั้น ยังช่วยให้คนในชาติ ได้มีผลิตภัณฑ์ไว้กินไว้ใช้ ในการบริโภคเพื่อดำรงชีวิตอีกด้วย ดังนั้นการเกษตรจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ ที่เราทุกๆ คนนั้นจะต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจกันเทคโนโลยีการเกษตร เพราะการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกวันนี้ ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมทั้งสิ้น การเกษตรนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อคนในชาติ การเกษตร


ประโยชน์ของ การเกษตร คือ

อย่างที่เรารู้ๆ กันอยู่แล้วว่าการเกษตรนั้น มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะมนุษย์นั้น จำเป็นจะต้องอุปโภค และบริโภค โดยการเกษตรจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกิน การอยู่ การรักษาโรค รวมทั้ง การสร้างรายได้ ให้กับสังคม และประเทศชาติ ซึ่งทำเกษตรนั้น มีประโยชน์อย่างมาก และมีความจำเป็น ที่พวกเรานั้นจะต้องทำความรู้จัก และศึกษาหาความรู้อาชีพเกษตรกร ในด้านของการเกษตร ซึ่งการเกษตรในไทยนั้น เป็นของที่อยู่คู่กันมานาน

เพราะประเทศไทย เป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่ง ที่จะทำการเกษตรเป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศ ที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตกรแล้ว ยังเป็นเหตุผลหลัก ที่ทำให้เทคโนโลยีกับการเกษตรนั้น ถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของคนในชาติ รวมทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้แก่ประชากร ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพราะทางเรานั้นได้มีการส่งออกเกษตรกรรมมีอะไรบ้าง ไปยังประเทศต่างๆ จากรายได้แหล่งชุมชนสู่รายได้ระดับประเทศชาติผลผลิตทางการเกษตร


ความสำคัญของการเกษตร

ธุรกิจเกษตรนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นต่อมนุษยชาติเป็นอย่างมาก เพราะการเกษตรนั้นมีความสำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นอย่างมาก รวมถึงความสำคัญของ108 อาชีพเกษตรนั้น ก็จะมีดังนี้

 • ใช้ในการผลิตยา และสารอื่นๆ เพื่อใช้เป็น ยาป้องกัน ยากำจัดโรค หรือยากำจัดแมลงต่างๆ
 • ผลิตสิ่งทอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เช่น ฝ้าย ป่าน ปอ
 • สร้างอาชีพ และช่วยลดจำนวนของประชากรว่างงาน
 • ที่ผลิตอาหารให้กับคน และสัตว์ ให้สามารถมีอาหารไว้กินไว้ใช้
 • เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และประเทศชาติ
 • ผลิตสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติ
 • ใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด
 • ช่วยผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งที่อยู่อาศัย
 • ช่วยให้บุคลากรนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีเพราะได้รับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ และมีความสดใหม่
 • เป็นรากฐานก่อให้เกิดอาชีพ ประเภทต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การขนส่ง และคมนาคม เป็นต้น

การเกษตรมีกี่ประเภท

อย่างที่เรานั้นรู้กันอยู่แล้วว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร จากหัวข้อที่เรากล่าวไปข้างต้นแล้ว ซึ่งสินค้าเกษตรที่เราพูดถึงอยู่นี้ สามารถแบ่งประเภทการทำเกษตรได้ออกเป็น 4 ประเภท ใหญ่ๆ ซึ่งนั่นก็คือ

 • ปศุสัตว์ คือการประกอบอาชีพ การเลี้ยงสัตว์บนดิน ไม่ว่าจะเป็น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด หรือจำพวกสัตว์ปีกต่างๆ เป็นต้น
 • กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืชต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทำไร่ ทำสวน เพาะปลูก หรือทำนา เป็นต้น
 • การประมง เพื่อการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
 • ป่าไม้ ป่าไม้คือการประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ หรือการนำผลผลิตจากป่าไม้ มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์

วิวัฒนาการของ การเกษตร คือ

ในปี 2,500 ถึง 6,000 ปี ที่ผ่านมานั้น ได้มีการทำเกษตรหมายความว่าในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหลักฐานนั้นมีการขุดค้นพบ เครื่องมือที่ใช้ในการทำการเกษตรที่แม่น้ำชี แม่น้ำมูล ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทยอาชีพ เกษตร ทํา เงิน ส่วนทางภาคเหนือนั้นพบเครื่องมือทำเกษตรกรรมคืออะไรที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการปลูกข้าวของคนไทยนั้น พบว่ามีรากฐานมาจากประเทศจีน ซึ่งได้นำเข้าข้าวต่างๆ มาปลูกในไทย และได้มีการพัฒนา จนกลายมาเป็นข้าวแกรบ ที่จังหวัดขอนแก่น และมีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนกลายเป็น ข้าวไร่ ข้าวนาหว่าน และข้าวนาดำ

 • พ.ศ. 1762-1981 ซึ่งเป็นพืช เกษตร ทํา เงินในยุคสมัยสุโขทัย ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ในสมัยนี้ได้มีการส่งเสริมการเกษตร โดยให้ประชาชนนั้นสามารถ ประกอบอาชีพ ตามความถนัดได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะการเพาะปลูกป่า ทำสวนทั่วไป
 • พ.ศ. 2,310-2,397 สมัยนี้จะเป็นยุคสมัยในกรุงธนบุรี ในสมัยนี้มีการออกกฎหมาย เรียกเก็บภาษี และกฎหมายกำหนดราคาข้าว แต่ในสมัยนี้ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก ก็มีมากขึ้น
 • พ.ศ. 2395-2493 หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง ได้มีการนำเอาเครื่องจักร เครื่องใหม่ เครื่องมือ และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการทำเกษตรไม่ เดี๋ยวได้มีการยกเลิกการควบคุมการส่งออกข้าว

ผลกระทบจากมนุษย์ต่อการเกษตร

 • ด้านวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหาร ทางการเกษตรกับวัฒนธรรม รูปแบบของการเกษตร และวัฒนธรรม รวมทั้งระดับชั้นทางสังคมของผู้ทำการเกษตร
 • ด้านเศรษฐกิจ และการเงินความต้องการทางการตลาดนั้น จะเร่งการผลิตทำให้เกิดการผลิตเชิงธุรกิจ
 • ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยี มีการพัฒนาทางด้านการผลิต ช่วยให้เชื่อมโยง สามารถใช้พลังงานร่วมกัน ทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบัน เครือข่าย การส่งเสริมและพัฒนา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการผลิต และระบบ การเกษตรที่เปลี่ยนไป
 • ด้านสังคมและการเมือง เช่นระบบเหมืองฝาย ระบบการถือครองที่ดิน และมรดก ระบบทางการเมือง ที่สามารถแก้ไขราคาการตลาดโลก รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการผลิต

อ้างอิงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก:

 1. กรมการเกษตร
 2. การเกษตรอินทรีย์: ความหมายและประโยชน์
 3. การเกษตรเชิงพาณิชย์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
 4. ประโยชน์ของการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม