ข้อมูลการเกษตร
ประวัติการเกษตร

ประวัติการเกษตร

ประวัติการเกษตร

ประวัติการเกษตร เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืช

ประวัติการเกษตร เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประวัติของการเกษตรเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถนะชีวิตมนุษย์ การเกษตรเป็นพัฒนาการที่สำคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่ไม่ย้ายที่อยู่ ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่องได้ผลิตอาหารส่วนเกิน ซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงพัฒนาการของอารยธรรม จุดเริ่มต้นของการเกษตรเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสตกาล ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ในดินแดนแถบ Fertile Crescent โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นประเทศซีเรียและตอนใต้ของอิรักในปัจจุบันการค้นพบการเกษตร คนในสมัยนั้นเริ่มมีการคัดเลือกพืชอาหารที่มีลักษณะตามความต้องการเพื่อนำไปเพาะปลูก เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ถั่ว และพืชผักต่างๆความเป็นมาของการเกษตร นอกจากนี้ยังเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ และสุกร จากภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ การเกษตรได้แพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของโลก โดยในทวีปเอเชีย การเกษตรได้แพร่กระจายไปยังจีนและอินเดีย ในช่วงประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ในทวีปยุโรป การเกษตร คือ

การเกษตรได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลง

การเกษตรได้พัฒนาการของการเกษตร มีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต มีการพัฒนาระบบการจัดการและการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประโยชน์ของการเกษตร ในปัจจุบัน การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของหลายประเทศ โดยสร้างรายได้และจ้างงานให้กับประชากรเป็นจำนวนมาก การเกษตรเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในประเทศไทยวิธีการทำการเกษตร การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืช สัตว์ และประมง ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก การเกษตรได้แพร่กระจายไปยังกรีซและโรมัน ในช่วงประมาณ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล และในทวีปอเมริกา การเกษตรได้แพร่กระจายไปยังเมโสอเมริกาและแอละนติกตอนกลาง ในช่วงประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสตกาล ข้อเสียของการเกษตร

ประวัติการเกษตร การเกษตรหมายถึง

การเกษตรหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เครื่องมือการเกษตรเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถนะชีวิตมนุษย์ การเกษตรเป็นพัฒนาการที่สำคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่ไม่ย้ายที่อยู่ ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในสปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่องได้ผลิตอาหารส่วนเกิน ซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงพัฒนาการของอารยธรรม อันตรายของการเกษตร

การเกษตรแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวนผลไม้ การทำไร่ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นต้น
  • ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น การทำฟาร์มปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงในการเกษตร การทำฟาร์มโคนม การทำฟาร์มหมู การทำฟาร์มสัตว์ปีก การทำฟาร์มแกะ เป็นต้น
  • ประมง หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำประมงชายฝั่ง การทำประมงทะเลลึก เป็นต้น
  • ป่าไม้ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้เพื่อผลิตไม้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากป่าไม้ เช่น การทำไม้ การทำเฟอร์นิเจอร์ การทำกระดาษ เป็นต้น

ในปัจจุบัน การเกษตรกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางน้ำและอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแนวทางการทำการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมมนุษย์ในอนาคต พืชผลทางการเกษตร

แหล่งข้อมูลพื้นฐาน ประวัติการเกษตร

แหล่งข้อมูลทางวิชาการ หมายถึง การทำฟาร์ม แหล่งข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น หนังสือ บทความวิชาการ รายงานวิจัย เป็นต้น แหล่งข้อมูลทางวิชาการมักมีเนื้อหาที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่อาจมีความซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจสำหรับผู้เริ่มต้น แหล่งข้อมูลทางปฏิบัติ หมายถึง แหล่งข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ การเกษตรในประเทศไทย เชิงปฏิบัติ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรฝึกอบรม เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น แหล่งข้อมูลทางปฏิบัติมักมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถหาแหล่งข้อมูลพื้นฐานการเกษตรได้จากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น แหล่งข้อมูลท้องถิ่น เช่น ตำรายาสมุนไพร ประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นก่อน เป็นต้น

ประโยชน์ของการเกษตรมีมากมาย

  • ความมั่นคงด้านอาหาร การเกษตรเป็นรากฐานของความมั่นคงด้านอาหาร โดยผลิตอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเกษตรช่วยให้มนุษย์มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค ป้องกันการขาดสารอาหาร และลดความเสี่ยงจากความอดอยาก
  • เศรษฐกิจ การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของหลายประเทศ โดยสร้างรายได้และจ้างงานให้กับประชากรเป็นจำนวนมาก การเกษตรเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
  • สิ่งแวดล้อม การเกษตรสามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การป้องกันดินพังทลาย และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • สังคม การเกษตรเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนจำนวนมาก การเกษตรช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น และช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งที่มา

  1. thaimooc.org/taxonomy/category/agr_cate
  2. th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1