ข้อมูลการเกษตร
ประเภทของการเกษตร

ประเภทของการเกษตร

ประเภทของการเกษตร มีกี่ประเภทและสำคัญอย่างไร

ประเภทของการเกษตร มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนี้

 • เป็นแหล่งผลิตอาหาร การเกษตร เป็นรากฐานสำคัญของระบบอาหารโลก เป็นแหล่งผลิตอาหารหลักสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ประเภทของเกษตรกรรมดิจิทัลที่แตกต่างกันสามารถผลิตอาหารได้หลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์
 • สร้างงานและรายได้ การเกษตรเป็นอาชีพหลักของผู้คนจำนวนมากทั่วโลก ประเภทของเกษตรกรรมอินทรีย์ที่แตกต่างกันสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ
 • ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมเชิงเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การปลูกพืชเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ เป็นต้น การเกษตร

กสิกรรม (Agriculture) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

กสิกรรม (Agriculture) หมายถึง การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้ คำว่า “กสิกรรม” มาจากคำบาลีว่า “กสิกมฺม” ซึ่งหมายถึง การเพาะปลูก การไถ ในภาษาไทยคำว่า “กสิกรรม” เขียนคำว่า “กรรม” ตามแบบสันสกฤต คือ ก ไก่ ร หัน ม ม้า หมายถึง การทำไร่ไถนา ใช้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า farming (อ่านว่า ฟาร์ม-มิ่ง)

กสิกรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. พืชไร่ (Crops) หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เป็นต้น
 2. พืชสวน (Horticulture) หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผล เช่น ผลไม้ ผัก ดอกไม้ เป็นต้น
 3. ปศุสัตว์ (Animal Husbandry) หมายถึง การเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น
 4. การประมง (Fisheries) หมายถึง การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจับและเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การจับปลา การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น
 5. กสิกรรมมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นแหล่งผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เกษตรกรรมอัจฉริยะยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับชุมชน เกษตรกรจึงเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

ปศุสัตว์ (Animal Husbandry) คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

ปศุสัตว์ (Animal Husbandry) หมายถึง การเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์จากผลผลิตของสัตว์ เช่น เนื้อ นม ไข่ ขน หนัง และมูลสัตว์ เป็นต้น ปศุสัตว์เป็นอาชีพที่สำคัญของมนุษย์มาช้านาน สัตว์เศรษฐกิจที่มนุษย์เลี้ยงมีหลายชนิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • ปศุสัตว์บก (Terrestrial Livestock) หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงบนบก เช่น วัว กระบือ ม้า แพะ แกะ สุกร เป็นต้น เกษตรกรรมสมัยใหม่
 • ปศุสัตว์น้ำ (Aquatic Livestock) หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงในน้ำ เช่น ปลา กุ้ง หอย เป็นต้น

การเลี้ยงปศุสัตว์แบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง เช่น

 • การเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อสัตว์ (Meat Production) เช่น การเลี้ยงวัว กระบือ สุกร เป็นต้น
 • การเลี้ยงเพื่อผลิตนม (Milk Production) เช่น การเลี้ยงวัว แพะ แกะ เป็นต้น
 • การเลี้ยงเพื่อผลิตไข่ (Egg Production) เช่น การเลี้ยงไก่ เป็นต้น
 • การเลี้ยงเพื่อผลิตขน (Fiber Production) เช่น การเลี้ยงแพะ แกะ เป็นต้น
 • การเลี้ยงเพื่อผลิตหนัง (Leather Production) เช่น การเลี้ยงวัว กระบือ เป็นต้น
 • การเลี้ยงเพื่อผลิตมูลสัตว์ (Manure Production) เช่น การเลี้ยงวัว หมู เป็นต้น

การประมง (Fisheries) คืออะไร เป็น ประเภทของการเกษตร

การประมง (Fisheries) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจับและเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์น้ำที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก สาหร่ายทะเล เป็นต้น การประมงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • การประมงแบบจับ (Capture Fisheries) หมายถึง การจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติ เช่น การจับปลาด้วยอวน แห เบ็ด ลอบ เป็นต้น เกษตรกรรมในอนาคต
 • การประมงแบบเลี้ยง (Aquaculture) หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มนุษย์ควบคุม เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อ การเลี้ยงกุ้งในกระชัง เป็นต้น
 • การประมงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก การประมงเป็นแหล่งผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การประมงยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับชุมชน

พืชสวน (Horticulture) หมายถึง คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

พืชสวน (Horticulture) หมายถึง การเพาะปลูกพืชที่เน้นการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของพืช เช่น อาหาร ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร เป็นต้น พืชสวนสามารถแบ่งออกเป็นหลายสาขาตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพืช เช่น

 • พืชผัก (Vegetables) หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นอาหาร เช่น ผักกาด คะน้า แตงกวา มะเขือ เป็นต้น
 • ไม้ผล (Fruits) หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผล เช่น มะม่วง ทุเรียน ชมพู่ องุ่น เป็นต้น
 • ไม้ดอก (Flowers) หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อความสวยงาม เช่น กุหลาบ มะลิ ดาวเรือง เบญจมาศ เป็นต้น
 • ไม้ประดับ (Ornamental plants) หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อความสวยงาม เช่น ต้นสน ต้นปาล์ม ต้นโมก เป็นต้น
 • สมุนไพร (Medicinal plants) หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางยา เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน กระชาย เป็นต้น

ประเภทของการเกษตร สำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์

พืชสวนเป็นแหล่งผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และสินค้าอื่นๆ แนวโน้มการเกษตร ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พืชสวนยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับชุมชน การเกษตรแบบยั่งยืน

ตัวอย่างของพืชสวน ได้แก่

 • การปลูกผักเพื่อบริโภคเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย จีน และอินเดีย
 • การปลูกไม้ผลเพื่อส่งออกเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สเปน และจีน
 • การปลูกไม้ดอกเพื่อประดับตกแต่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในหลายประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และอินเดีย
 • การปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย และญี่ปุ่น

พืชสวนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชที่มีคุณภาพสูง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพาะปลูกพืชสวน และการพัฒนาระบบการจัดการพืชสวนที่ยั่งยืน

ข้อมูลอ้างอิง

รัฐบาลแนะนำเกี่ยวกับการเกษตร](เช่น: www.example.com/agriculture-guide)

มหาวิทยาลัยสำหรับการเกษตร](เช่น: www.example.com/agriculture-university)

บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์](เช่น: www.example.com/animal-farming-article)