เพาะปลูก

เพาะปลูก

การ เพาะปลูก คืออะไร

เพาะปลูก คือ กรรมวิธีในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เพาะเมล็ด หรือนำต้นที่โตแล้ว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น เช่น หัว กิ่ง ใบ ไปปลูกแล้วบำรุงให้เจริญเติบโต การเพาะปลูกเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ทำมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อนำพืชมาบริโภคเกษตรกรรม ใช้เป็นยารักษาโรค หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ การเพาะปลูกโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ใช้เป็นยารักษาโรค หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ การเพาะปลูกโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ทำการเกษตร

 • การเพาะปลูกแบบดั้งเดิม เป็นการเพาะปลูกโดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก โดยใช้วิธีการปลูกแบบหว่าน ปักชำ แยกหน่อ หรือทาบกิ่ง โรคพืช
 • การเพาะปลูกแบบสมัยใหม่ เป็นการเพาะปลูกโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยใช้วิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ อะโรโพนิกส์ หรือการปลูกพืชในโรงเรือน

ปัจจัยการ เพาะปลูก ที่ประสบความสำเร็จได้แก่

 • การเลือกพืชที่เหมาะสม เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพภูมิประเทศ และความต้องการของตลาด การทำสวน
 • การเตรียมดิน ดินที่ดีจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี และปราศจากโรคและแมลง
 • การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช
 • การให้น้ำ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรควรให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ เทคนิคการเพาะปลูก
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช ศัตรูพืชและโรคพืชเป็นสาเหตุทำให้พืชเสียหาย เกษตรกรควรป้องกันกำจัดอย่างเหมาะสม
 • การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวพืชให้ตรงเวลาจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดี

การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก

การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ เนื่องจากดินที่ดีจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม เกษตรกรควรเลือกพื้นที่ที่มีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสมกับพืชที่ปลูก พื้นที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี และปราศจากโรคและแมลง
 2. กำจัดวัชพืช วัชพืชเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอย่างหนึ่ง เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชออกให้หมดการปลูกผลไม้
 3. ไถพรวนดิน การไถพรวนดินจะช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปผสมเข้ากับดินได้ดียิ่งขึ้น ปุ๋ย
 1. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
 2. ปรับสภาพดิน หากดินมีสภาพเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป เกษตรกรควรปรับสภาพดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกผัก
 3. ยกร่อง การยกร่องจะช่วยให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น
 4. ทำเทือก เทือกเป็นร่องเล็กๆ ที่ขุดไว้เพื่อหว่านเมล็ดหรือปลูกกล้า
 5. ทำคันดิน คันดินจะช่วยกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าแปลงเพาะปลูกมากเกินไป

การเลือกพืชที่จะปลูก

การดูแลและให้อาหารพืช เป็นสิ่งสำคัญในการเพาะปลูกแบบผสมผสาน เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ การดูแลพืชโดยทั่วไปมีดังนี้ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

 • การให้น้ำ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรควรให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากสภาพอากาศ ชนิดของพืช และความต้องการน้ำของพืช
 • การให้ปุ๋ย ปุ๋ยช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช โดยพิจารณาจากชนิดของพืช อายุของพืช และสภาพดิน
 • การกำจัดวัชพืช วัชพืชเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอย่างหนึ่ง เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพื่อไม่ให้แย่งอาหารและน้ำจากพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชและโรคพืชเป็นสาเหตุทำให้พืชเสียหาย เกษตรกรควรป้องกันกำจัดอย่างเหมาะสม
 • การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเป็นประจำ
 • การคลุมดิน การคลุมดินจะช่วยให้ดินชุ่มชื้นและช่วยป้องกันวัชพืช เกษตรกรควรคลุมดินด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ฟางข้าว เศษใบไม้ เป็นต้น
 • การเด็ดยอด การเด็ดยอดจะช่วยให้พืชแตกกิ่งก้านสาขามากขึ้น เกษตรกรควรเด็ดยอดพืชเมื่อพืชมีใบอ่อนอยู่ 3-4 ใบ
 • การบังคับดอก การบังคับดอกจะช่วยให้พืชออกดอกตามที่ต้องการ เกษตรกรควรบังคับดอกพืชโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูงหรือควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น แสงแดด อุณหภูมิ และความชื้น การปลูกพืชเชิงพาณิชย์
 • การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวพืชให้ตรงเวลาจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด

คำแนะนำสำหรับเกษตรกรใหม่

เกษตรกรใหม่ควรเริ่มต้นด้วยการวางแผนและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้อย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืน คำแนะนำสำหรับเกษตรกรใหม่มีดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรกรใหม่ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางการเกษตร ไปจนถึงความรู้เฉพาะด้าน เช่น พันธุ์พืช วิธีการปลูก การดูแลรักษาพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช เป็นต้น เกษตรกรสามารถศึกษาข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร เว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
 • วางแผนการปลูกพืช เกษตรกรใหม่ควรวางแผนการปลูกพืชอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ความต้องการตลาด ระยะเวลาในการปลูก เป็นต้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่สนใจปลูก เพื่อที่จะเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตนเอง
 • เตรียมความพร้อมก่อนลงมือปลูก เกษตรกรใหม่ควรเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปลูกพืช โดยเตรียมดิน น้ำ ปุ๋ย และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เกษตรกรควรปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช เตรียมน้ำให้เพียงพอสำหรับพืชที่ต้องการน้ำมาก และใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช การเพาะปลูกแบบแนวตั้ง
 • ดูแลรักษาพืชอย่างเหมาะสม เกษตรกรใหม่ควรดูแลรักษาพืชอย่างเหมาะสม โดยให้น้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ เกษตรกรควรสังเกตอาการของพืชอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
 • เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างระมัดระวัง เกษตรกรใหม่ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด

การเก็บเกี่ยวผลผลิตในการ เพาะปลูก

การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยทั่วไปมีดังนี้

 • เลือกวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เกษตรกรควรเลือกวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะของผลผลิต เช่น ผลสุก สีของผล รสชาติของผล เป็นต้น
 • เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว เกษตรกรควรเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวให้พร้อม เช่น กรรไกรตัดกิ่ง มีด ตะกร้า เป็นต้น
 • เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างระมัดระวัง เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย
 • คัดแยกผลผลิต เกษตรกรควรคัดแยกผลผลิตที่มีคุณภาพดีออกจากผลผลิตที่มีคุณภาพไม่ดี
 • บรรจุผลผลิต เกษตรกรควรบรรจุผลผลิตอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเสียหายระหว่างการขนส่ง

Referring link to external resource:

 • สมาคมเกษตรกรไทย: สมาคมเกษตรกรไทยเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเกษตรในประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการเกษตร: กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานราชการที่ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเกษตรในประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งการศึกษาและวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการเกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง